Word lid

Artikel 1: Begripsbepalingen

1.1       Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in dit reglement naar ‘hij’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘zij’. Met verwijzingen in dit reglement naar ‘hem’ wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’. Met verwijzingen in dit reglement naar ‘zijn’- anders dan als werkwoord – wordt tevens bedoeld te verwijzen naar ‘haar’.

1.2       In deze statuten en in krachtens deze statuten eventueel vast te stellen reglementen wordt verstaan onder:

 1. Vereniging

Studentenvereniging ViaKunst, zoals gedefinieerd in artikel 2, waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

 1. Orgaan

Groep van natuurlijke personen, die als onderdeel van of namens de vereniging opereert.

 1. Bestuur

Een orgaan dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de vereniging, zoals beschreven in artikel 10.

 1. Commissie

Een orgaan dat ondersteunende taken uitvoert binnen de vereniging namens een ander orgaan, zoals beschreven in artikel 12.

 1. Financieel verslag

Verslag waarin de financiële huishouding van een boekjaar wordt behandeld, zoals gedefinieerd in artikel 5.3.

 1. Algemene ledenvergadering

Een orgaan binnen de vereniging, bestaande uit alle leden, zoals gedefinieerd in artikel 9. Mag tevens afgekort worden door middel van ‘ALV’.

 1. Stemcommissie

Een commissie die namens de algemene ledenvergadering oordeel velt over stemmingen gedurende een algemene ledenvergadering, zoals gedefinieerd in artikel 9.4.

 1. Kascontrolecommissie

Een commissie die de financiële staat van de vereniging controleert namens de algemene ledenvergadering, zoals gedefinieerd in artikel 11.

 1. Boekjaar

De tijdspanne waarover het financieel verslag loopt, zoals gedefinieerd in artikel 5.1.

 1. Verenigingsjaar

De tijdspanne waarin een bestuur opereert, zoals gedefinieerd in artikel 10.8.

 1. Schriftelijk

Tekstueel vastgelegd middels een authentieke, houdbare en overdraagbare informatiedrager, waaronder te verstaan op papier, per e-mail, etc.

 1. Gekwalificeerde meerderheid

Stemming waarbij meer stemmen voor dan tegen vereist zijn, exclusief blanco of ongeldige stemmen.

 1. Algemene meerderheid

Stemming waarbij meer stemmen voor, dan stemmen tegen, blanco of ongeldige stemmen vereist zijn.

 1. Aanvullende reglementen

Alle reglementen anders dan de statuten, zoals gedefinieerd in artikel 16.

 1. Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels die voortvloeien vanuit de statuten, zoals gedefinieerd in artikel 16.

 1. Ledenadministratie

Schriftelijk overzicht van persoonsgegevens van alle leden van de vereniging, ViaKunst zoals genoemd in artikel 7.8.

Artikel 2: Naam, zetel en duur

Naam

2.1       De vereniging is genaamd: ‘ViaKunst’.

Zetel

2.2       De vereniging is gevestigd te Utrecht. Zij zal haar activiteiten primair ontplooien in en omstreeks regio Utrecht.

Duur

2.3       De vereniging is opgericht op één januari tweeduizend negen voor onbepaalde tijd.

Artikel 3: Doel en middelen

Doel

3.1       ViaKunst heeft als doel de sociale en culturele ontwikkeling van haar leden te bevorderen, door het organiseren en mede-organiseren van vrijblijvende activiteiten ten behoeve van haar leden.

Middelen

3.2       ViaKunst streeft dit doel na met behulp van alle wettige middelen die aan dit doel bevorderlijk zijn.

Artikel 4: Afzonderlijk handelen van één der leden

4.1       De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de vereniging worden vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden.

4.2       Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een volmacht aan een lid, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 5: Financiën

5.1       Het boekjaar loopt van één augustus tot eenendertig juli het kalenderjaar daarop.

5.2       De inkomsten van vereniging kunnen bestaan uit:

 1. De contributie van leden.
 2. Bijdragen ten behoeve van activiteiten.
 3. Donaties en subsidies.
 4. Sponsorovereenkomsten.
 5. Alle andere baten.

5.3       De financiën worden behandeld in het financieel verslag, waarin verslag wordt gedaan over de financiële huishouding van een boekjaar. Eisen aan het financieel verslag kunnen gedefinieerd worden in aanvullende reglementen.

Artikel 6: Lidmaatschap

6.1       Slechts natuurlijke personen kunnen lid worden van de vereniging.

6.2       Om lid te worden van de vereniging dient een persoon:

 1. Nog niet de leeftijd van dertig (30) jaar te hebben bereikt;
 2. Goedkeuring te krijgen van het bestuur per bestuursbesluit;
 3. Eventuele verplichte contributies te hebben voldaan en
 4. Zelf in te stemmen met het lidmaatschap.

Het bestuur is bevoegd om uitzondering te maken op sub a en sub c.

6.3       Indien het bestuur geen goedkeuring verleent aan een inschrijving, kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 7: Rechten en plichten van leden

Rechten van leden

7.1       Leden hebben het recht op toegang en deelname aan de algemene ledenvergadering en de activiteiten georganiseerd door het bestuur en haar commissies, evenals activiteiten van organen waar het desbetreffende lid deel van uitmaakt, behoudens maximale capaciteit van een activiteit.

7.2       Leden hebben het recht om tijdens de algemene ledenvergadering het woord te voeren en voorstellen in te dienen en in stemming te brengen.

7.3       Ieder lid heeft op de algemene ledenvergadering één (1) persoonlijke stem, welke bij afwezigheid overdraagbaar is aan een lid door middel van een machtiging. Deze machtiging dient schriftelijk vermeld te worden aan de secretaris van het bestuur zoals genoemd in artikel 10.3 sub b. Een lid kan maximaal één (1) machtiging naast zijn eigen stem dragen.

7.4       Leden hebben het recht om informatie en stukken schriftelijk op te vragen bij het bestuur, wat niet conflicteert met wetgeving rondom de algemene verordening gegevensbescherming.

Plichten van leden

7.5       Leden hebben zich te houden aan hetgeen bepaald is in deze statuten en de aanvullende reglementen.

7.6       Leden zijn verplicht tot het betalen van de jaarlijkse contributie aan de vereniging. De contributie loopt per boekjaar en wordt jaarlijks door het bestuur in overleg met de penningmeester zoals genoemd in artikel 10.3 sub c. in de begroting vastgesteld.

7.7       Het bestuur houdt een ledenadministratie bij, waarin namen en andere persoonsgegevens van de leden zijn opgenomen. Leden zijn verplicht om (adres)wijzigingen onverwijld schriftelijk mede te delen aan de secretaris, zoals bedoeld in artikel 10.3 sub b.

7.8       Voor zover voortvloeiende rechten en verplichtingen van leden niet worden geregeld in deze statuten of in de wet, kunnen zij worden geregeld in de aanvullende reglementen.

7.9       Voor zover uitzonderingen op de toepasselijkheid van deze rechten en plichten niet worden geregeld in deze statuten of in de wet, kunnen zij worden geregeld in de aanvullende reglementen als vermeld in artikel 16.

Artikel 8: Beëindigen lidmaatschap

8.1       Het lidmaatschap bij de vereniging is doorlopend. Het lidmaatschap eindigt door:

 1. Het overlijden van een lid.
 2. Het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap door het lid.
 3. Het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap door de vereniging.
 4. Het ontzetting van lidmaatschap.

8.3       Beëindiging van lidmaatschap ontslaat leden niet van de contributieplicht voor het lopende boekjaar, behoudens uitzonderingen gespecificeerd in aanvullende reglementen.

Opzegging

8.4       Opzegging door de vereniging kan plaatsvinden wanneer:

 1. Het lid een leeftijd van vijfendertig (35) jaar heeft bereikt.
 2. Redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

8.5       Opzegging door het lid kan plaatsvinden gedurende het hele jaar plaatsvinden zonder opgaaf van reden.

8.6       Na opzegging zal het lid gedurende het resterende boekjaar lid blijven van de vereniging.

8.7       Opzegging ontslaat leden niet van de contributieplicht voor het lopende boekjaar, behoudens uitzonderingen gespecificeerd in aanvullende reglementen.

Ontzetting van lidmaatschap

8.8       Ontzetting kan alleen worden uitgesproken door de algemene ledenvergadering, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

8.9       Bij ontzetting van lidmaatschap wordt het lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Het lidmaatschap eindigt op het tijdstip van besluit door de algemene ledenvergadering.

Schorsing

8.10     Het bestuur is bevoegd om leden per direct te schorsen voor een periode van ten hoogste drie (3) maanden op grond van:

 1. Het niet tijdig voldoen aan de contributieplicht, nadat het lid tenminste één maand voor schorsing kennis is gegeven door het bestuur.
 2. Het op een andere manier handelen in strijd met de statuten of de aanvullende reglementen.
 3. Het op een of andere manier toebrengen van aantoonbare schade aan de vereniging. Het is aan het bestuur om te oordelen over de gronden van deze aantoonbare schade.

8.11     Een besluit tot schorsing dient te worden medegedeeld aan de Algemene Ledenvergadering op de eerstvolgende zitting. De Algemene Ledenvergadering kan besluiten de schorsing ongedaan te maken, hetzij een tijdstermijn aan de schorsing te verbinden.

8.12     Schorsing ontslaat leden niet van de contributieplicht voor het lopende boekjaar.

8.13     Geschorste leden kunnen geen aanspraak maken op hun rechten als leden zoals bedoeld in artikel 7.1 tot en met 7.4, 7.8 en 7.9.

Artikel 9: Algemene ledenvergadering

9.1       De algemene ledenvergadering is het orgaan van de vereniging welke alle leden vertegenwoordigt. Haar komen alle bevoegdheden toe die niet bij wet, deze statuten of aanvullende reglementen aan andere organen zijn overgedragen.

9.2       Alle niet-geschorste leden van de vereniging hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. De vergadering kan besluiten ook geschorste leden of andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten.

9.3       Een geschorst lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

Besluitvorming

9.4       Staande vergadering kiest de algemene ledenvergadering uit zijn midden een Stemcommissie bestaande uit twee (2) leden niet zijnde bestuursleden. Deze commissie doet uitspraak over stemmingen.

9.5       Tenzij anders aangegeven in deze statuten of in de wet, beslist de algemene ledenvergadering over alle zaken bij gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen tellen altijd mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.

9.6       Stemmingen over personen vinden schriftelijk plaats. Schriftelijke stemmingen kunnen tevens plaatsvinden na besluit van de algemene ledenvergadering, indien dit aangevraagd wordt door ten minste vijf (5) leden.

9.7       Stemmingen over personen vinden plaats bij algemene meerderheid van stemmen. Bij verkiezingen van personen kan, staande de ALV, een lid zichzelf tegen kandideren tegen een van de voorgedragen personen.

9.8       De algemene ledenvergadering kan enkel besluiten over geagendeerde zaken. De algemene ledenvergadering is bevoegd om ter plekke amendementen op geagendeerde stukken aan te brengen, behoudens amendementen op wijzigingsvoorstellen van statuten of aanvullende reglementen.

9.9       De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door een technisch voorzitter. De algemene ledenvergadering beslist over de technische voorzitter van de desbetreffende vergadering. Het bestuur draagt ten minste één (1) technisch voorzitter voor.

Aankondiging

9.9       Uiterlijk veertien (14) dagen voorafgaand aan de algemene ledenvergadering zal het bestuur alle leden een voorlopige agenda schriftelijk toesturen met daarin ten minste de datum, tijd en locatie van de algemene ledenvergadering en de te behandelen agendapunten.

9.10     Leden hebben tot acht (8) dagen voorafgaand aan de algemene ledenvergadering de tijd om agendapunten toe te voegen aan de voorlopige agenda door deze schriftelijk aan te dragen bij de secretaris als bedoeld in artikel 10.3 sub b.

9.11     Uiterlijk zeven (7) dagen voorafgaand aan de algemene ledenvergadering zal het bestuur alle leden een definitieve agenda schriftelijk toesturen met daarop de punten zoals omschreven in artikel 9.10 toegevoegd.

9.12     Gepaard met de definitieve agenda worden ook alle stukken toegestuurd die moeten worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Ook voordrachten van personen worden toegevoegd aan de agenda.

Algemene ledenvergadering

9.13     Het bestuur roept ten minste jaarlijks alle leden bijeen voor een jaarlijkse algemene ledenvergadering, te houden tussen één mei en één juli, direct na afloop van het voorgaande boekjaar.

9.14     Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering zullen in ieder geval de volgende stukken worden vastgesteld:

 1. De definitieve agenda.
 2. De notulen van de voorgaande ALV.
 3. Het verslag van de Kascontrolecommissie met daarin haar bevindingen van het boekjaar.
 4. Een beleidsplan voor het aankomende verenigingsjaar inclusief begroting voor het overlappende boekjaar.

9.15     Het bestuur roept ten minste jaarlijks alle leden bijeen voor een financiële algemene ledenvergadering, te houden tussen één oktober en één november.

9.16     Op de financiële algemene ledenvergadering zullen in ieder geval de volgende stukken worden vastgesteld:

 1. De definitieve agenda.
 2. De notulen van de voorgaande ALV.
 3. Het definitieve en door de Kascontrolecommissie gecontroleerde Financieel Verslag van het voorgaande boekjaar.

9.17     Naast de goedkeuring van het financieel jaarverslag door de algemene ledenvergadering, dient de algemene ledenvergadering een afzonderlijk besluit te nemen tot het geven van decharge aan het bestuur, voor het in het verstreken jaar gevoerde beleid. Decharge mag pas verleend worden na goedkeuring van het financieel jaarverslag.

9.18     Op de jaarlijkse ALV zullen ten minste de volgende voordrachten worden gedaan door het bestuur:

 1. De voordracht van het kandidaat-bestuur.
 2. De voordracht van leden voor de Kascontrolecommissie.

Tussentijdse algemene ledenvergadering

9.19     Het bestuur roept ten minste jaarlijks alle leden bijeen voor een tussentijdse algemene ledenvergadering, te houden tussen één februari en één april.

9.20     Op de tussentijdse algemene ledenvergadering zullen in ieder geval de volgende stukken worden vastgesteld:

 1. De definitieve agenda.
 2. De notulen van de voorgaande ALV.
 3. Het door de Kascontrolecommissie gecontroleerde tussentijdse Financieel Verslag van het lopende boekjaar.

Buitengewone algemene ledenvergadering

9.21     Naast de jaarlijkse ledenvergadering, kunnen de volgende (groepen) personen een buitengewone ledenvergadering aanvragen:

 1. Het bestuur.
 2. Een bestuurslid.
 3. Tien (10) leden.
 4. Een aantal leden dat boven tien (10) procent van het totale ledenaantal in de ledenadministratie komt.

9.22     Op de buitengewone algemene ledenvergadering zullen in ieder geval de volgende stukken worden vastgesteld:

 1. De definitieve agenda.
 2. De notulen van de voorgaande algemene ledenvergadering.

9.23     De aanvraag voor een buitengewone algemene ledenvergadering dient gepaard te gaan met een of meerdere schriftelijke aan de secretaris zoals genoemd artikel 10.3 sub b. gestuurde agendapunten die de aanvrager wil bespreken op de ledenvergadering.

9.24     Na het aanvragen van een buitengewone algemene ledenvergadering, dient het bestuur uiterlijk binnen zeven (7) dagen de voorlopige agenda te versturen en heeft het bestuur uiterlijk eenentwintig (21) dagen om de ledenvergadering plaats te laten vinden.

9.25     Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven door het bestuur, kunnen de aanvragers zelf tot die bijeenroeping overgaan, waarbij op eenzelfde wijze als bij een buitengewone vergadering gehandeld dient te worden. De verzoekers dienen zorg te dragen dat ten minste de helft van alle leden en het huidige bestuur op de hoogte is gesteld. Er dient genoteerd te worden op welke manier en op welk tijdstip leden op de hoogte gesteld zijn van oproeping.

Artikel 10: Bestuur

Samenstelling

10.1     ViaKunst wordt bestuurd door het bestuur.

10.2     Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) leden. Elk bestuurslid bekleedt één of meer functies.

10.3     Onderstaande functies dienen bekleed te worden. Een bestuurslid mag ten hoogste één (1) van onderstaande functies tegelijk bekleden:

 1. Voorzitter
 2. Secretaris
 3. Penningmeester

10.4     Indien het bestuur het nodig acht, kunnen er extra bestuursleden worden benoemd.

10.5     Het bestuur is verplicht te handelen conform de bepalingen in deze statuten en aanvullende reglementen.

Benoeming

10.6     Bestuursleden worden benoemd door de Algemene ledenvergadering.

10.7     De bestuursleden worden in functie benoemd, waarbij ten minste de functies genoemd in artikel 10.3 worden vervuld.

10.8     Bestuursleden worden benoemd voor de periode van een verenigingsjaar, welke loopt van één september tot eenendertig augustus het kalenderjaar daarop.

10.9     Voor de benoemingsduur van bestuursleden gelden uitzonderingen zoals genoemd in artikel 10.12.

Besluitvorming

10.10    Het bestuur beslist met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Besluiten genomen op een bestuursvergadering zijn alleen geldig, indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Indien de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

10.11   De voorzitter als bedoeld in artikel 10.3 sub a is de voorzitter van de bestuursvergaderingen. Het bestuur kan middels een stemming een persoon aanwijzen als vervangend voorzitter van de vergadering. Het bestuur vergadert zo vaak als dat zij dat zelf nodig acht, maar minstens één (1) keer per maand. De voorzitter is verplicht een bestuursvergadering bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee (2) bestuursleden.

Ontslag

10.12 Een bestuurslid treedt uit het bestuur wanneer een van de volgende gevallen zich voordoet:

 1. Het bestuurslid dient zelf zijn ontslag in.
 2. Wanneer het bestuur met minimaal twee derde van de stemmen het vertrouwen in het bestuurslid opzegt wegens gronden die het bestuur zelf redelijk acht.
 3. Wanneer de algemene ledenvergadering met gekwalificeerde meerderheid het vertrouwen het bestuurslid opzegt.
 4. Het lidmaatschap van een bestuurslid beëindigd wordt wegens een van de in artikel 8.1 genoemde redenen.

Interim bestuursleden

10.13    Indien het bestuur zichzelf onderbemand vindt, kan het bestuur één of meerdere leden aanstellen als interim bestuurder. De interim bestuurders kunnen bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering voorgedragen worden als het desbetreffende bestuurslid aftreedt.

10.14    Interim bestuursleden komen dezelfde rechten en plichten toe als bestuurslid, met als verschil dat ze worden benoemd tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering door het bestuur.

10.15    Het bestuur dient binnen twee (2) maanden na het aanstellen van een interim bestuurslid een buitengewone algemene ledenvergadering te organiseren.

Artikel 11: Kascontrolecommissie

Benoeming

11.1     De vereniging benoemt iedere jaarlijkse algemene jaarlijkse vergadering een Kascontrolecommissie van ten minste twee leden voor de periode tot aan de volgende jaarlijkse algemene ledenvergadering.

11.2     Enkel leden zijn benoembaar in de Kascontrolecommissie. Wanneer een zittend of ontslagen bestuurslid nog geen decharge is verleend, is het niet mogelijk om plaats te nemen in de Kascontrolecommissie.

11.3     Het bestuur draagt drie (3) leden voor de Kascontrolecommissie. Staande de ALV kan een lid zichzelf tegen kandideren tegen een van de voorgedragen leden.

Kascontrole

11.4     De Kascontrolecommissie controleert ter voorbereiding op de jaarlijkse algemene ledenvergadering zowel het definitieve financiële jaarverslag van het afgelopen boekjaar. Een verslag van deze controles wordt uiterlijk zeven dagen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering naar alle leden toegezonden door het bestuur.

11.5     De definitieve kascontrole vindt plaats binnen twee (2) maanden na sluiting van het boekjaar.

11.6     Het bestuur dient minimaal jaarlijks een extra bijzondere algemene ledenvergadering zoals genoemd in artikel 9.15 te organiseren, waarop de tussentijdse kascontrole plaats dient te vinden.

11.7     De tussentijdse kascontrole vindt plaats binnen twee (2) maanden na één februari in het desbetreffende boekjaar.

11.8     De algemene ledenvergadering kan de Kascontrolecommissie opdracht geven tot het uitvoeren van een extra kascontrole.

Artikel 12: Overige commissies en groepen

12.1     Het bestuur en de ALV is bevoegd tot het instellen van commissies ter ondersteuning aan het bestuur.

12.2     De commissie zal worden voorgezeten door een commissievoorzitter. Het gehele bestuur is eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden van de commissie.

12.3     Het bestuur kan erkenning geven aan disputen.

Artikel 13: RvA

13.1     De vereniging kent een raad van advies met de taak om het bestuur van ongevraagd en gevraagd advies te voorzien.

13.2     De raad van advies zal bestaan uit drie (3) personen, gekozen door de algemene ledenvergadering.

13.3     De raad van advies dient minimaal te bestaan uit één (1) oud-bestuurslid van de vereniging.

13.4     Elk lid is bevoegd om zich tegen te kandideren tegen de voordracht van het bestuur.

Artikel 14: Aanpassing statuten

14.1     Deze statuten kunnen enkel worden aangepast met steun van twee derde van de algemene ledenvergadering.

14.2     Een voorstel tot aanpassen van de statuten kan worden gedaan door:

 1. Het bestuur.
 2. Tien leden.
 3. Een aantal leden dat boven tien (10) procent van het totale ledenaantal in de ledenadministratie komt.

14.3     Het voornemen om de statuten aan te passen dient minimaal veertien (14) dagen van tevoren worden verstuurd, gepaard met het concrete wijzigingsvoorstel.

Artikel 15: Ontbinding vereniging

15.1     Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan enkel geschieden op een daartoe uitgeroepen Algemene Ledenvergadering.

15.2     Om het besluit tot ontbinding te bekrachtigen dient aan de volgende eisen te worden voldaan:

 1. De aankondiging van het in artikel 15.1 omschreven besluit dient minstens achtentwintig (28) dagen van tevoren schriftelijk worden gecommuniceerd met alle leden, inclusief de tijd, plaats en datum van de algemene ledenvergadering en de reden van het ontbindingsverzoek.
 2. Het voorstel tot ontbinding dient steun te hebben van tenminste drie vierde van de algemene ledenvergadering.
 3. Minstens tien (10) leden of tien (10) procent van het aantal leden in de ledenadministratie dient aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering.

15.3     De vereniging blijft na haar ontbinding in staat van liquidatie voortbestaan. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaars zijn aangewezen.

15.4     Gedurende staat van liquidatie dient in communicatie namens de vereniging aan de naam van de vereniging de woorden “in liquidatie” te worden toegevoegd.

15.5     De bestemming van een batig saldo na vereffening dient te worden vastgesteld bij het ontbindingsbesluit. De bestemming dient in overeenstemming te zijn met het doel van de vereniging.

15.6     De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip dat in staat van liquidatie geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.

15.7     De schriftelijke stukken van de vereniging blijven onder bewaring van een bij besluit tot ontbinding aangewezen persoon, gedurende zeven (7) jaar nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan. Binnen acht (8) dagen na het ingaan van zijn of haar bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn of haar naam en adres opgeven aan het Handelsregister.

Artikel 16: Aanvullende reglementen

16.1     De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen. Het Huishoudelijk Reglement is een aanvullend reglement op de statuten.

16.2     Het Huishoudelijk Reglement kan extra aanvullende reglementen definiëren. Aanvullende reglementen dienen beschouwd te worden als aanvullend op en voortvloeiend uit de statuten.

16.3     Aanvullende reglementen mogen niet in strijd zijn met het objectieve recht, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.