Word lid
< Reglementen

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
a. Aanmelding: een door een Lid, via het Aanmeldsysteem vervaardigd bewijs van opgave voor een Activiteit van de Vereniging.
b. Aanmeldsysteem: het digitale Aanmeldsysteem voor Activiteiten waar deze algemene voorwaarden betrekking op hebben.
c. Activiteit: een enkelvoudige, door de Vereniging georganiseerde en aan het Lid aangeboden bezigheid.
d. Lid: de natuurlijke persoon, ingeschreven bij de Vereniging, die een Aanmelding voor een Activiteit van de Vereniging verstuurt via het Aanmeldsysteem.
e.Vereniging: de rechtspersoon die in het kader van deze algemene voorwaarden Activiteiten aan het Lid aanbiedt in het Aanmeldsysteem.

Artikel 2. Identiteit van de vereniging

ViaKunst;
Ina Boudier-Bakkerlaan 219;
3582 ZS Utrecht;
E-mailadres: info@viakunst-utrecht.nl
KvK-nummer: 302556513.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle Aanmeldingen, hoe dan ook genaamd, waarbij een Lid zich verbindt / zal verbinden aan deelname aan een door de Vereniging georganiseerde Activiteit.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijken schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of deze eenzijdig zijn bepaald door een in de statuten van de Vereniging opgenomen bevoegdverenigingsorgaan.
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de aanmeldingsbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de aanmeldingsbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod in het Aanmeldsysteem bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Activiteiten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door het Lid mogelijk te maken. Als de Vereniginggebruik maakt van afbeeldingen, geven deze een reëel beeldvan de aangeboden Activiteiten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Vereniging niet.
 3. Elk aanbod in het Aanmeldsysteem bevat zodanige informatie, dat voor het Lid duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5. Totstandkoming en wijziging aanmelding

 1. Alle Aanmeldingen door een Lid, in welke vorm dan ook gedaan, resulteren in een financiële verplichting van het Lid aan de vereniging ten hoogte van het in de omschrijving vernoemde bedrag.
 2. Alle wijzigingen van de Activiteit behorende bij een Aanmelding komen niet voor rekening en risico van het Lid.

Artikel 6. Uitvoering van de aanmelding

 1. De Vereniging organiseert de Activiteit behorende bij de Aanmelding naar beste kunnen met inachtneming van haar statuten en huishoudelijk reglement en toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Indien het Lid niet aanwezig kan zijn bij een Activiteit waarvoor het zich heeft opgegeven, om wat voor reden dan ook, blijft het de financiële verplichting schuldig aan de Verening.
 3. Een in de statuten van de Vereniging opgenomen bevoegd verenigingsorgaan mag te alle tijden besluiten af te wijken van hetgeen beschreven in het vorige lid.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. Aangegane Aanmeldingen kunnen vóór de in de omschrijving genoemde aanmelddeadline door het Lid herroepen worden. Dit geschiedt door een digitale, schriftelijke of mondelinge kennisgeving aan het in de omschrijving genoemde organiserende verenigingsorgaan.
 2. Vanaf het verstrijken van de aanmelddeadline kan een Aanmelding, en daarmee de financiële verplichting, niet meer herroepen worden door het Lid, tenzij het een vervangend Lid voor de Aanmelding kan aandragen. Het vervangend Lid zal tevens de financiële verplichting overnemen.
 3. Een in de statuten van de Vereniging opgenomen bevoegd verenigingsorgaan mag te alle tijden besluiten af te wijken van hetgeen beschreven in het vorige lid.

Artikel 8. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn te allen tijde voorafgaand vastgesteld door een in de statuten van de Vereniging opgenomen bevoegd verenigingsorgaan.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen de in de Aanmelding genoemde betaaltermijn.
 2. Het Lid heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Vereniging te melden.
 3. Indien het Lid niet betaalt binnen het gestelde betaaltermijnzal de Vereniging het Lid driemaal een betalingsherinnering sturen over een periode van minimaal 11 werkdagen en maximaal 25 werkdagen.
 4. Indien het Lid niet betaalt na de drie betaalherinneringen zal het Lid worden uitgesloten van deelname aan verdere activiteiten tot de betaling van het verschuldigde bedrag is volbracht.

Artikel 10. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Vereniging en Ledenwaarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.