Statuten

Studentenvereniging ViaKunst Utrecht

Opgemaakt door het Oprichtingsbestuur bestaande uit Maxime van Haeren, Lindsey Baur, Ellemieke van Ommen, Nina Klinkhamer en Rosanne Stokx op 15 november 2009. Bijgewerkt door het 2e Bestuur bestaande uit Stefan de jong, Djoeke van der Sluis, Eline Oostenveld en Laurie Hermans op 20 februari 2011.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Algemeen 2

Artikel 1 – Naam en zetel 2

Artikel 2 – Oprichtingsdatum en verenigingsjaar 2

Artikel 3 – Doel 2

Hoofdstuk 2: Lidmaatschap 2

Artikel 4 – Lidmaatschap 2

Artikel 5 – Einde lidmaatschap 3

Hoofdstuk 3: Financiële onderwerpen 3

Artikel 6 – Geldmiddelen 3

Artikel 7 – Contributie 3

Artikel 8 – Donaties van Begunstigers 4

Artikel 8a – Rechten en verplichtingen van begunstigers 4

Hoofdstuk 4: Bestuur 4

Artikel 9 – Bestuur 4

Artikel 10 – Einde bestuurslidmaatschap; schorsing 4

Artikel 11 – Bestuursfuncties; bestuursvergadering 4

Artikel 12 – Bestuurstaak 5

Artikel 13 – Vertegenwoordiging 5

Hoofdstuk 5: Algemene Ledenvergadering 6

Artikel 14 – De Algemene Ledenvergadering 6

Artikel 15 – Oproeping tot de Algemene Ledenvergadering 6

Artikel 16 – Toegang en stemrecht 7

Artikel 17 – Besluitvorming door de Algemene Ledenvergadering 7

Artikel 18 – Leiding van de Algemene Ledenvergadering; notulen 7

Hoofdstuk 6: Statutenwijzigingen 8

Artikel 19 – Statutenwijzigingen; juridische fusie; juridische splitsing 8

Hoofdstuk 7: Ontbinding van de vereniging 8

Artikel 20 – Ontbinding 8

Artikel 21 – Vereffening 8

Hoofdstuk 8: Huishoudelijk Reglement 9

Artikel 22 – Huishoudelijk Reglement 9

Hoofdstuk 9: Slotbepalingen 9

Artikel 9: Slotbepalingen 9

 

Hoofdstuk 1: Algemeen

Naam en zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: ‘ViaKunst’

Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als “de vereniging”.

 1. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

 

Oprichtingsdatum en verenigingsjaar

Artikel 2

 1. De vereniging werd opgericht op 1 januari 2009 en wordt thans aangedaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend.

Doel

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel:
 1. Artistieke ontplooiing van Utrechtse studenten door hen actief te betrekken in het culturele landschap van Utrecht en hen te stimuleren tot het opzetten van eigen initiatieven;
 2. Een bemiddelende positie te vervullen door studenten met externe culturele partijen en met elkaar in contact te brengen;
 3. Creatieve studenten de mogelijkheid bieden om hun werk te laten zien aan het Utrechtse publiek.
 4. Het bevorderen van de sociale en culturele ontwikkeling van haar leden door het organiseren en mede-organiseren van activiteiten ten behoeve van haar leden.

 

Hoofdstuk 2: Lidmaatschap

Artikel 4 – Lidmaatschap

 1. Leden

Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die zich kwalificeren zoals hierna onder lid 2 van dit artikel (4) en die het doel en de statuten van de vereniging onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de verenigingsactiviteiten. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar. De vereniging bestaat uit drie soorten leden, te weten: gewone, slapende en ereleden, terwijl de vereniging daarnaast begunstigers kent.

 1. Aanmelding en toelating als lid

Aanmelding als lid vindt het hele jaar door plaats door inschrijving bij het zittende bestuur, het aankomend bestuur. Leden zijn zij die:

 1. ingeschreven staan bij een universiteit, hogeschool of hogere beroepsschool;
 2. lidmaatschap betalen; en
 3. door het bestuur als lid worden toegelaten.

Het bestuur kan besluiten een uitzondering te maken op bovengenoemd punt a. Het bestuur beslist binnen twee weken na ontvangst van de aanmelding over de toelating en deelt dit de betrokkene schriftelijk of mondelijk mede. Bij weigering kan de belanghebbende binnen dertig dagen nadat de beslissing te zijner kennis is gebracht, schriftelijk in beroep komen bij de algemene ledenvergadering.

 1. Ledenregister

De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 1. Schorsing

Een lid kan door het bestuur voor een door het bestuur te bepalen periode worden geschorst als het lid bij herhaling zijn lidmaatschapsverplichtingen niet nakomt of door handelingen of gedrag de belangen van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschap niet uitoefenen.

 1. Mededeling aan Algemene Ledenvergadering

Deze schorsing moet direct worden medegedeeld aan de Algemene Ledenvergadering op de eerst volgende zitting. De Algemene Ledenvergadering kan besluiten de schorsing ongedaan te maken, hetzij een tijdstermijn aan de schorsing te verbinden.

 1. Beroep op de Algemene Ledenvergadering

Het lid kan van dat besluit in hogere beroep gaan op de Algemene Ledenvergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en het beroep blijft het lid geschorst.

 1. Ereleden

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van één of meer leden.

 1. Begunstigers

Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage.

9.Rechten en verplichtingen begunstigers

Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

 1. Register van begunstigers

De secretaris van het bestuur houdt een register van begunstigers bij, waarin de namen en adressen van alle begunstigers zijn opgenomen.

 

Artikel 5 – Einde lidmaatschap

 1. Einde

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. het overlijden van het lid; en
 2. opzegging door het lid; en
 3. opzegging namens de vereniging; en
 4. ontzetting uit het lidmaatschap.
 5. Opzegging namens de vereniging

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of ontzetting wordt het

betrokken lid ten spoedigste schriftelijk, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Opzegging

namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Binnen één maand na ontvangst van de

kennisgeving van het besluit kan de betrokkene schriftelijk in beroep komen bij de algemene

vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Opzegging

is mogelijk:

 1. als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap; of
 2. als een lid – ondanks zorgvuldige aanmaning – zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; of
 3. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Bij het opzeggingsbesluit wordt tevens de datum van beëindiging van het lidmaatschap vastgesteld.

De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.

 1. Opzegging door het lid

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts tegen het einde van het lopende

verenigingsjaar en schriftelijk geschieden, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier

weken. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot

gevolg dat het lidmaatschap – met inbegrip van de daaraan verbonden financiële verplichtingen –

eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere

omstandigheden anders besluit.

 1. Beroep op Algemene Ledenvergadering

Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld, kan

dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de Algemene Ledenvereniging en daar verweer voeren.

 

Hoofdstuk 3: Financiële onderwerpen

Artikel 6 – Geldmiddelen

Het vermogen van de vereniging bestaat uit:

 1. contributies;
 2. donaties;
 3. subsidies;
 4. sponsorgelden;
 5. verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking;
 6. inkomsten uit activiteiten van de vereniging en haar vermogen, en
 7. overige baten.

 

Artikel 7 – Contributie van de leden

 1. Vaststelling

De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het bestuur.

 1. Ontheffing

Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of ten dele ontheffing te verlenen van het betalen van contributie in enig jaar.

 1. Latere aanvang lidmaatschap
  Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt of eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
 2. Wijze van betaling

Contributie wordt jaarlijks door de leden op de rekening van de vereniging bijgeschreven. De contributie kan ook via automatisch incasso worden overgeschreven, indien dit aan het begin van het verenigingsjaar is overeengekomen.

 1. Contributie ereleden

Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

 

Artikel 8 – Donaties van Begunstigers

 1. Begunstigers

Begunstigers zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Begunstigers zijn gebonden aan de statuten en aan de besluiten van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering. Zij hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die vergadering dat besluit. Zij hebben daarin geen stemrecht.

 1. Toelating, opzegging

De in deze statuten voor leden getroffen regelingen inzake toelating en opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op begunstigers.

 1. Financiële bijdrage

Het bestuur stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per verenigingsjaar, hetzij ineens, door een begunstiger aan de vereniging is verschuldigd.

 

Artikel 8a – Rechten en verplichtingen van begunstigers

  1. Opzegging

De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen wederzijds door opzegging overeenkomstig de bepalingen in het huishoudelijk reglement worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

  1. Opzegging door bestuur

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Hoofdstuk 4: Bestuur

Artikel 9 – Bestuur

1.Aantal bestuursleden

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgelegd.  

2.Benoeming bestuursleden

De bestuursleden worden in functie door het oude bestuur benoemd.

3.Zittingsperiode

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van één (1) jaar. Een bestuurslid is slechts eenmaal aansluitend herbenoembaar.

 

 

 • Artikel 10 – Einde bestuurslidmaatschap; schorsing

 

1.Einde bestuurslidmaatschap

Een bestuurslidmaatschap eindigt:

– door aftreden op eigen verzoek

– door het einde van de lidmaatschap van de vereniging

– door overlijden of onder curatelenstelling

– wanneer een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld wegens geestelijke stoornis van het betrokken bestuurslid

– wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling van natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;

een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

 

 

 • Artikel 11 – Bestuursfuncties; bestuursvergadering

 

1.Samenstelling bestuur

Het bestuur kent minimaal een voorzitter, een penningmeester en secretaris. Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij het oude bestuur anders bepaalt. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enig overgebleven bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). De benoeming geschiedt uit de leden. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden:

 1. een voorzitter; en
 2. een secretaris; en
 3. een penningmeester; en
 4. een activiteitencommissaris; en
 5. een marketingcommissaris.

Een bestuurslid kan meerdere functies bekleden.

2.Vergaderingen van het bestuur

De voorzitter bepaalt waar een en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Hij of zij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden. Besluiten genomen op een bestuursvergadering zijn alleen geldig, indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Het bestuur beslist met een meerderheid van stemmen. Bij het staken van stemmen vindt terstond herstemming plaats, staken de stemmen opnieuw, dan is het voorstel verworpen.

 

Artikel 12 – Bestuurstaak

1.Taak

Het bestuur is belast met:

 1. het bestuur over vereniging en haar vermogen; en
 2. de handhaving van de statuten en reglementen; en
 3. de vaststelling van reglementen; en
 4. de voorbereiding en de uitvoering van de Algemene Ledenvergadering en daar genomen besluiten; en
 5. het opmaken van een jaarverslag; en
 6. voorts al hetgeen dat kan bijdragen tot verwezenlijking van het doel van de vereniging.
 7. Commissies

Het bestuur kan commissies in het leven roepen met gelijktijdige vaststelling van hun taak. Deze commissies werken onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur is bevoegd deze op te heffen, de leden daarvan te benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving te herzien.

 1. Bestuursbevoegdheid

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsteling voor de schuld van een derde verbindt. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hiervoor omschreven. Deze beperkingen van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen. Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit geschiedt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 1. Goedkeuringsvereiste

Het bestuur heeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering nodig voor besluiten tot:

 1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van registergoederen; en
 2. het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten; en
 3. het ter leen verstrekken van gelden; en
 4. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een geschil; en
 5. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; en
 6. het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de Algemene Ledenvergadering per jaar kan vaststellen; en
 7. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

De Algemene Ledenvergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijkste omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de Algemene Ledenvergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur meegedeeld. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan.

 1. Uitbesteding bestuurstaken

Het bestuur heeft de mogelijkheid coördinatoren, dan wel commissies aan te stellen ter uitvoering van de voor het bestuur of de Algemene Ledenvergadering vastgestelde taken. Deze zijn allen verantwoording schuldig aan het bestuur.

 

Artikel 13 – Vertegenwoordiging

 1. Statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het verenigingsjaar loopt van één september tot en  met eenendertig augustus.

 1. Boekhouding

Het boekjaar loopt van één september tot en met eenendertig augustus. Het bestuur draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de financiën van de vereniging, zodanig dat de rechten en plichten van de vereniging steeds kunnen worden gekend. Het bestuur zorgt voor een overzicht van ontvangsten en uitgaven in een verenigingsjaar en een overzicht van haar bezittingen en schulden aan het begin en het einde van dat jaar, samen te noemen het jaarverslag. Het bestuur moet de financiële bescheiden tenminste zeven (7) jaar bewaren.

 1. Jaarverslag

Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de Algemene Ledenvergadering. Wordt over de getrouwdheid van deze stukken niet overgelegd een verklaring van een account als bedoeld in artikel 2: 393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene vergadering te benoemen kascommissie van tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Een lid kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de kascommissie.

Het bestuur is verplicht om de kascommissie inzage te geven in de gehele boekhouding en de daarop betrekkinghebbende bescheiden en om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een externe deskundige. De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.

 

Hoofdstuk 5: Algemene Ledenvergadering

Artikel 14 – De Algemene Ledenvergadering

 1. Bevoegdheid

Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 1. Vergadering

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. Tenminste tien leden, dan wel zoveel leden die samen bevoegd zijn tot het uitbrengen van tenminste een tiende deel van de stemmen, kunnen het bestuur schriftelijk verzoeken een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen op de wijze waarop het bestuur de vergadering bijeenroept. De verzoekers dienen het bestuur hiervan op de hoogte te stellen.

 1. Jaarvergadering

Jaarlijks, uiterlijk twee maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. het jaarverslag en de jaarrekening van het afgelopen verenigingsjaar; en
 2. de benoeming van de commissies voor het komende verenigingsjaar; en
 3. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering; en
 4. de begroting en het beleidsplan voor het nieuwe verenigingsjaar; en
 5. het verslag van de bevindingen van de kascommissie.
 6. Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Eenmaal per jaar wordt daarnaast halverwege het verenigingsjaar een Algemene Ledenvergadering

Gehouden (de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering). In de halfjaarlijkse Algemene

Ledenvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. de vaststelling van het verenigingsverslag over de eerste helft van het verenigingsjaar; en
 2. de goedkeuring en verantwoording van het gevoerde beleid over de eerste helft van het lopende verenigingsjaar; en
 3. het verslag van de bevindingen van de kascommissie, als deze door het bestuur is benoemt, tot op de dag van deze Algemene Ledenvergadering: en
 4. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

 

 

 • Artikel 15 – Oproeping tot de Algemene Ledenvergadering

 

 1. Wijze van oproeping

De oproeping tot de Algemene Ledenvergadering vindt plaats door middel van een bericht aan de emailadressen van de leden volgens het ledenregister.

 1. Termijn van oproeping

De termijn van oproeping bedraagt tenminste acht dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.

 1. Inhoud

Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. Indien relevant worden bestanden die aan de orde zullen komen, meegestuurd ter voorbereiding van de leden.

 

 

 • Artikel 16 – Toegang en stemrecht

 

 1. Toegang

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle niet-geschorste leden van het bestuur en van de vereniging. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten.

 1. Stemrecht

Elk actief lid heeft één stem.

 1. Stemmen bij volmacht

Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem of haar te stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd. Eén lid kan slechts één stemgerechtigd lid vertegenwoordigen.

 

 

 • Artikel 17 – Besluitvorming door de Algemene Ledenvergadering

 

 1. Meerderheid

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een besluit genomen met meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming, maar tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voor geschreven quorum.

 1. Vaststelling stemresultaat

Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 1. Verkiezing van personen

Mocht bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

 1. Staking bij stemming over andere onderwerpen

Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezingen van personen, is het voorstel verworpen.

 1. Wijze van stemmen

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of tenminste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.

 1. Besluiten buiten vergadering

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

 1. Besluit over niet aangekondigde onderwerpen

Als in een vergadering tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kunnen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd.

 1. Voorstel- en amendementsrecht

Op de Algemene Ledenvergadering hebben de leden het recht voorstellen te doen en ingediende voorstellen te amenderen.

 

Artikel 18 – Leiding van de Algemene Ledenvergadering; notulen

 1. Leiding

De bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als de voorzitter van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

 1. Notulen

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt.

 

Hoofdstuk 6: Statutenwijzigingen

Artikel 19 – Statutenwijziging; juridische fusie; juridische splitsing

 1. Aankondiging

De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Wanneer aan de Algemene Ledenvergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering worden vermeld.

 1. Voorstel

Degenen die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

 1. Bijzondere meerderheid en quorumvereiste

Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering moet tenminste tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe Algemene Ledenvergadering worden gehouden nog op dezelfde dag als waarop de eerdere vergadering stond gepland. Hierin kan het besluit worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze tweede vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping voor de vergadering moet worden vermeld dat in geval het quorum niet wordt gehaald, op diezelfde dag, na een korte schorsing, alsnog een nieuwe vergadering kan worden gehouden en dat ongeacht het aldus niet halen van het quorum rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

 1. Uitvoering

Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

 1. Juridische fusie; juridische splitsing

Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.

 

Hoofdstuk 7: Ontbinding van de vereniging

Artikel 20 – Ontbinding

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding. Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batigliquidatiesaldo vastgesteld. Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het Handelsregister. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaar nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de Algemene Ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn of haar bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn of haar naam en adres opgeven aan het Handelsregister.

 1. Andere oorzaak

De vereniging wordt bovendien ontbonden:

– door insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;

– door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

 

Artikel 21 – Vereffening

 1. Vereffenaars

Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging, voor zover bij het

ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

 1. Verenging in liquidatie

Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie. De vereniging blijft na haar

ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van

kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de naam van de

vereniging de woorden “in liquidatie” worden toegevoegd.

 1. Bestemming vereffeningsaldo

Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in overeenstemming is

met het doel van de vereniging. Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of

bij gebreke daarvan, door de vereffenaar(s). De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan

de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereniging houdt in geval van vereffening op

te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan

het Handelsregister.

 

Hoofdstuk 8: Huishoudelijk Reglement

Artikel 22 – Huishoudelijk Reglement

 1. Vaststelling

Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgelegd door het bestuur en gewijzigd door de Algemene

Ledenvergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van

overeenkomstige toepassing op een vaststelling en/of wijziging van het Huishoudelijk Reglement.

 1. Inhoud

Het Huishoudelijk Reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de

introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of

commissies en de vergaderingen. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet of

met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij de statuten behoren te worden geregeld.

 

Hoofdstuk 9: Slotbepalingen

 

Artikel 23 – Slotbepalingen

 1. Onvoorziene gevallen

Mochten deze statuten niet voorzien en niet door de wet worden voorzien, dan beslist het bestuur.

 1. Eerste bestuur

Voorts verklaart de comparant dat voor de eerste maal tot bestuurders van de vereniging zijn benoemd:

 1. genoemde mevrouw Maxime van Haeren tot voorzitter; en
 2. genoemde mevrouw Lindsey Baur tot penningmeester; en
 3. genoemde mevrouw Ellemieke van Ommen tot secretaris; en
 4. genoemde mevrouw Nina Klinkhamer tot activiteitencommissaris; en
 5. genoemde mevrouw Rosanne Stockx tot marketingcommissaris.